VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Údaje o prevádzkovateľovi odanicky.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Prevádzkovateľom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.odanicky.sk je FO:

 

Kristína Jurenková
Stanákova 736
972 28 Valaská Belá
Slovensko

IČO: 52888037

DIČ: 1126071034

 

Zapísaná v registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra 340-44387

Názov banky: 365.bank
IBAN: SK12 6500 0000 0036 5045 1093

BIC (SWIFT): POBNSKBA


Telefónny kontakt: +421 911 634 269
email: 
info@odanicky.sk

(ďalej len „predávajúci“).

 

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

Stanákova 736
972 28 Valaská Belá
Slovensko 

 

1.2 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.odanicky.sk prevádzkovaného predávajúcim upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 102/2014 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. 

1.4 Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povolania. V uvedených prípadoch sa na vzájomné vzťahy vzniknuté z kúpnej zmluvy aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

1.5 Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.6 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodne podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

1.7 Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 

 

2. Cena tovaru 

2.1 Predávajúci nie je platcom DPH. 

2.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

2.3 Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch  (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

2.4 Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

3. Objednávka tovaru 

3.1 Akákoľvek prezentácia alebo zobrazenie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru za predpokladu, že došlo k vyčerpaniu zásob prezentovaného alebo zobrazeného tovaru, resp. došlo k strate alebo zníženiu schopnosti predávajúceho prezentovaný alebo zobrazený tovar zhotoviť na objednávku. 

3.2 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 

·      prostredníctvom nákupného košíka na odanicky.sk

·       zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@odanicky.sk

·       prostredníctvom správy na našom instagramovom účte @od_anicky  

·       prostredníctvom našej facebookovej stránky Od Aničky pre detičky

3.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 

3.4 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (napr. množstvo objednaného tovaru, výška ceny za objednaný tovar, predpokladané náklady na dopravu, atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné písomné alebo telefonické potvrdenie objednávky, a to najmä vtedy, ak objednaný tovar predávajúci bude zhotovovať pre kupujúceho podľa jeho individuálnych požiadaviek čo do množstva, kvality a/alebo ceny.

3.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

3.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť kontaktovaním zákazníckej podpory prostredníctvom správy pod konkrétnou objednávkou v zákazníckom účte, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 

3.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim. 

3.8 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Platobné a dodacie podmienky 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: 

·       prevodným príkazom zo svojho účtu

·       priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

4.2 Platba je možná v mene EUR

4.3 Mena CZK len pri bankovom prevode a online platbách

4.3 Tovar štandardne dodávame rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru. 

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom. 

4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok. 

4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. 

4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej a Českej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: 

·      prostredníctvom Slovenskej pošty,

·       osobný odber – po dohode s predávajúcim 

4.7 Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu a v týchto obchodných podmienkach platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo územia Slovenskej republiky predávajúci dohodne s kupujúcim cenu za dodanie tovaru vždy individuálne. Cena za dopravu tovaru v rámciSlovenskej republiky na určené miesto je stanovená pri objednávke: 

·      dodanie doručovacou službou ktorá je definovaná pri objednávke

·       osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku 

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 

4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru. 

4.10 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru 

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.1 Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.1 týchto obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, je kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

·       tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

·       dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 

·        tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim (https://www.odanicky.sk/upload/pdf/odstupenie_od_zmluvy.pdf). Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, resp. na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@odanicky.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.2 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci platbu prijatú od kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal. V prípade, že od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijatú platbu kupujúcemu skôr ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Ak neposielate zásielku s vráteným tovarom doporučene, majte vždy číslo balíku, alebo doklad o zaslaní tovaru. (ak by pošta alebo doručovacia služba balík stratila)
5.6 Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
5.7 Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).
5.8 V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.
5.9 Ak bol kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, a dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Reklamácie a záručné podmienky 

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

·       má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol v popise tovaru a/alebo ktoré kupujúci oprávnene očakával s ohľadom na povahu tovaru a/alebo s ohľadom na prezentáciu predávajúceho na webovom rozhraní obchodu,

·       sa tovar hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

·       tovar zodpovedá akosťou a/alebo prevedením dojednanému vzoru a/alebo predlohe, ak to bolo dojednané,

·       je tovar dodaný v zodpovedajúcej veľkosti, množstve, miere a/alebo hmotnosti, 

·        tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a/alebo technických noriem.

 

6.2 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a v prípade zistenia akýchkoľvek poškodení obalu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. Ak sa jedná o porušenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

6.3 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. 

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. 

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, žmolkovanie, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu! 

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na https://www.odanicky.sk/upload/pdf/odstupenie_od_zmluvy.pdf

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

6.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII: 

6.7.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú nižšie spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku. 

6.7.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 

 

Adresa na zasielanie reklamácií: 

Kristína Jurenková

Stanákova 736

972 28 Valaská Belá


6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Náklady na odoslanie reklamovaného tovaru späť hradí kupujúci. 

6.9 Reklamácia voči dopravnej službe, aby ste vedeli, ako treba postupovať pri preberaní poškodenej zásielky a aby sme my mohli uplatniť reklamáciu voči prepravcovi. Akonáhle vykonáte prvé kroky, neodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli služby reklamovať.

6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy. 

6.11 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

 

7. Užívateľský účet 

7.1 Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

7.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivé. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

7.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

7.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

7.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, ako aj v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

7.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet môže byť dočasne nedostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, v zákonom stanovenom rozsahu vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.2 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je predávajúcim poskytovaná v rozsahu stanovenom zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, telesné miery a pod. (ďalej spolu všetky údaje ako „osobné údaje“).

8.4 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, ako aj pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto bodu nie podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

8.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobne údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Kupujúci si je vedomý, že bude znášať škodu spôsobenú predávajúcemu jeho neinformovaním o zmene osobných údajov.

8.6 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu – spracovateľa. Okrem osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

8.7 Osobne údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o skutočnosti, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne. 

8.8 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo značkou predávajúceho na elektronickou adresu kupujúceho a tiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

8.9 Kupujúci tiež súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

8.10 Kupujúci súhlasí s tým, aby sa akákoľvek komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim realizovala doručovaním na elektronickú adresu.

8.11 Kupujúci súhlasí, aby sa vzťahy založené kúpnou zmluvou, aj sa predpokladu, že sa v nich vyskytne medzinárodný prvok, riadili slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.12 Pokiaľ je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, toto sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

            Kristína Jurenková

            Stanákova 736

            972 28 Valaská Belá

 

            IČO: 40 473 716 

            DIČ: 1049192100

 

            Adresa elektronickej pošty: info@odanicky.sk

            Telefón:  +421 911 634 269

 

 Vo Valaskej Belej dňa 25.09.2021